Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Invordering ontbetaalde facturen van consumenten

Gepubliceerd op 06/12/2023

De recente implementatie van Boek XIX in het Belgische Wetboek van Economisch Recht brengt significante wijzigingen met zich mee voor bedrijven, met name in de procedures voor het innen van onbetaalde facturen van consumenten. Het is cruciaal om uw algemene voorwaarden aan te passen aan deze nieuwe wetgeving. Zonder aanpassingen zouden wij, als uw advocaat, de onwettigheden dienen recht te zetten alvorens te kunnen overgaan tot ingebrekestelling met het oog op de invordering.  Bovendien is het nu verplicht om een kosteloze eerste herinnering te sturen voordat andere stappen worden ondernomen. Deze aanpassingen moeten voor 1 december 2023 voltooid zijn.
Afwijkingen KMO’s
Voor KMO’s wordt licht afgeweken van onderstaande regels. Indien gewenst, kan u hierover contact opnemen met ons kantoor.
Aanpassen algemene voorwaarden ten aanzien van consumenten
Het is essentieel dat u uw algemene voorwaarden herziet, vooral die betrekking hebben op consumententransacties. Hoewel de nieuwe wetgeving zich richt op particulieren, is het mogelijk en soms aan te raden om aparte algemene voorwaarden voor bedrijven en particulieren te hebben. Dit vereist mogelijk enkele wijzigingen in de bestaande voorwaarden voor consumenten.

Onder de nieuwe wet kunt u nog steeds verwijlinteresten en schadebedingen eisen van consumenten, maar deze zijn nu geplafonneerd. De verwijlinteresten zijn beperkt tot maximaal 12%, en er zijn specifieke berekeningen voor het schadebeding gebaseerd op het verschuldigde saldo.

Voor de berekening van het schadebeding wordt gebruik gemaakt van volgende schijven:

 • Verschuldigde saldo is kleiner dan/gelijk aan €150 à schadebeding = vast bedrag van €20
 • Verschuldigd saldo tussen €150,01 en €500 à schadebeding = vast bedrag van €30 vermeerderd met 10% van het verschuldigd saldo verminderd met €150
  • Voorbeeld: verschuldigd bedrag van €400 zal een schadebeding van €55 opleveren
  • Berekening: €30 + 10% van €250 (€400 verminderd met €150) = €30 + 15€ = €55
 • Verschuldigd saldo boven €500 à schadebeding = vast bedrag van €65 vermeerderd met 5% van het verschuldigd saldo verminderd met €500
  • Voorbeeld: verschuldigd bedrag van €900 zal een schadebeding van €85 opleveren
  • Berekening: €65 + 5% van €400 (€900 verminderd met €500) = €65 + €20 = €85
  • Schadebeding bedraagt maximum €2000

Het is belangrijk dat deze voorwaarden duidelijk worden gecommuniceerd en opgenomen in uw algemene voorwaarden.

Wij stellen dan ook voor volgende bepaling op te nemen in uw algemene voorwaarden:

“Artikel X

In geval van laattijdige en/of onvolledige betaling heeft [naam onderneming] het recht om verwijlinteresten aan te rekenen volgens de wettelijke interestvoet overeenkomstig de Wet van 02/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties vanaf 14 dagen na verzending van een eerste herinnering, dewelke zijn aanvang nemen de eerste kalenderdag na verzending via e-mail, dan wel de derde werkdag na verzending via gewone brief. Tevens zal het factuurbedrag verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding dewelke wordt begroot volgens volgende berekening:

 1. 20 euro als het verschuldigd saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
 2. 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigd saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
 3. 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.”

Eerste kosteloze herinnering
Om verwijlinteresten of schadebedingen te kunnen claimen onder de nieuwe wetgeving, is het nu vereist voor bedrijven om een eerste herinnering te sturen, hetzij via e-mail, hetzij via reguliere post. Deze eerste herinnering is cruciaal, aangezien de berekening van interesten start 14 dagen na de verzending ervan. De termijn gaat in op de dag na de e-mail verzending of drie werkdagen na verzending per post.

Deze eerste herinnering moet kosteloos zijn voor de ontvanger. Echter, als een klant herhaaldelijk laat betaalt, staat de wet toe dat vanaf de vierde herinnering binnen een kalenderjaar een kleine vergoeding geheven mag worden, die niet meer dan €7,50 plus verzendkosten mag bedragen.

De wetgever stelt ook bepaalde eisen aan de inhoud van deze eerste herinnering. Het moet een helder overzicht bevatten van het totale verschuldigde bedrag, inclusief hoofdsom, concreet schadebeding en interesten. Daarnaast moet de naam en het ondernemingsnummer van uw bedrijf duidelijk vermeld worden, samen met een nauwkeurige beschrijving van het product of de dienst die tot de schuld heeft geleid, en de datum van levering of dienstverlening. Er moet ook een betalingstermijn van 14 dagen worden aangegeven.

We maakten thans volgend model op dat u kan overnemen.

 

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top