Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Privacy Statement van Talo Advocaten

1. Introductie en wettelijke grondslag

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Talo Advocaten BV VOF, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 79 bus 301 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0685.664.096 (hierna: “Talo Advocaten”).

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten van essentieel belang is.  Zowel het inzamelen van persoonlijke gegevens op de website en bij onze dienstverlening, als de verwerking die Talo Advocaten van die gegevens maakt, stemmen overeen met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 alsook met de Europese Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De persoonlijke informatie in verband met de bezoekers van de website is vertrouwelijk. Die informatie wordt door Talo Advocaten verwerkt, voor zover het zinvol en nodig is om te beantwoorden aan de behoeften van de betrokken gebruikers en ze wordt alleen maar gebruikt voor de doeleinden die worden vermeld in onderhavige paragrafen.

De voorliggende privacy verklaring beschrijft welke persoonsgegevens van u worden opgeslagen, hoe deze gebruikt worden en welke diverse maatregelen worden genomen om uw persoonlijke levenssfeer en gegevens te beschermen tijdens het bezoek van onze website, gebruik van onze diensten, en welke de rechten zijn waarover u dienaangaande beschikt als bezoeker en/of klant.

U wordt dus vriendelijk uitgenodigd deze privacy verklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud.  Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten.  Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Lees deze Privacy verklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt.

 

Over het gebruik van cookies, de cookies die gebruikt worden voor de website www.taloadvocaten.be, de wijze waarop u uw toestemming hiervoor kan geven en kan intrekken, heeft Talo Advocaten een aparte verklaring m.b.t. cookies opgesteld, die u via deze link kan raadplegen. Huidige privacy verklaring is hier eveneens op van toepassing.

2. Lezing en goedkeuring van deze privacy verklaring

Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website www.taloadvocaten.be, door het invullen van één van onze contactformulieren, ons te contacteren per e-mail/per telefoon, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u hier eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en hierna beschreven doeleinden.

Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten.  Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

3. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Talo Advocaten BV VOF, met adres te 2000 Antwerpen, Amerikalei 79 bus 301 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0685.664.096.

4. Wijze waarop persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden

 • Wij verzamelen bepaalde persoonsgegevens voor het bezoek gebruik van de website www.taloadvocaten.be en wanneer u beroep doet op onze diensten.
 • De term ‘Persoonsgegevens’ kan gedefinieerd worden als de gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Worden o.a. beschouwd als ‘persoonsgegevens’: naam, voornaam naam onderneming, rechtsvorm, onderneming, adres, telefoonnummers, mobiele nummers, faxnummers, e-mailadressen, beroep, activiteit onderneming, nationaliteit, rijksregisternummer, geboorteplaats, geboortedatum, inkomsten, contact met Talo Advocaten (vb. via website/kennis/doorverwijzing…), bankrekeningnummers, IP-adres, maar ook de andere documenten die toelaten u te kunnen identificeren.

Teneinde uw dossier te kunnen behartigen, is het mogelijk dat ook andere bijzondere persoonsgegevenscategorieën (bvb. gezondheid, financiële situatie,  persoonlijke geschiedenis, seksueel gedrag en seksuele gerichtheid), als een subgroep van persoonsgegevens worden overgemaakt. Deze gegevens worden als bijzonder beschermingswaardig beschouwd.

 • Onder de term ‘verwerking van persoonsgegevens’ kan worden verstaan elke mogelijke handeling die gesteld kan worden met betrekking tot uw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

Deze verwerking gebeurt enkel bij het gebruik van de website www.taloadvocaten.be, contactopname met ons kantoor en wanneer u beroep doet op onze diensten.

De verwerking van deze persoonsgegevens wordt geregeld door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de verwerking van persoonsgegevens (Belgische wet van 8 december 1992 en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016).

 • De persoonsgegevens en de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt bij het bezoek van onze website, bij contactname en bij onze dienstverlening, zijn de volgende:
 • Categorie 1: bij bezoek van onze website (zonder registratie):, het tijdstip en duurtijd van het bezoek, de naam en URL van het geopende bestand, de gebruikte browser, het aantal overgedragen bytes, de toestand van bezoek van website, de sessie-ID, de doorverwijzende website;Tijdens uw bezoek aan de website zal tevens gebruik worden gemaakt van cookies. Meer informatie hierover, meer bepaald m.b.t. de persoonsgegevens die verwerkt worden, vindt u in het deel over Cookies en in onze cookieverklaring.
 • Categorie 2: bij het ons contacteren via het contactformulier op de website (op taloadvocaten.be/contact) op de Website: uw IP-adres, naam en voornaam, eventueel naam bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer evenals andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld
 • Categorie 3: het ons contacteren per mail/telefoon: uw e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
 • Categorie 4: indien u ons een vraag/dossier overmaakt: uw facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u ons verstrekt door het invullen van ons contactformulier, m.n. uw naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, rijksregisternummer, naam onderneming, rechtsvorm onderneming, ondernemingsnummer adres (straat, huisnummer, gemeente), telefoonnummers, e-mailadressen, reden openen dossier (vb. advies / incasso / gedagvaard / …), inkomsten verkozen weg communicatie (elektronisch of schriftelijk, rekeningnummer, consultatieduur, eventueel extra meldingen Datum eerste consultatie, kennisname van Talo Advocaten (vb. via website/kennis/doorverwijzing…)
 • Categorie 5: andere gegevens die u ons overmaakt teneinde uw dossier te kunnen behartigen.

5. Doeleinden van de verwerking

 • De doeleinden waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt zijn de volgende:
 • Algemene doeleinden: De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 • Categorie 1: bij bezoek van onze website (zonder registratie): de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in functie van de mogelijkheid en optimalisering tot gebruik van onze website, de veiligheid en stabiliteit van het systeem en het beheer van de netwerkinfrastructuur

Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden voor het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Talo Advocaten om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

Deze gegevens kunnen ook voor interne statistische doeleinden gebruikt worden en ter verbetering van onze website, waarna deze gegevens worden gewist. Hiervoor kan beroep worden gedaan op onderaannemers die enkel zullen beschikken over geanonimiseerde resultaten.

 • Categorieën 2, 3, 4 en 5: wanneer u ons contacteert via het contactformulier op de website, per mail of telefoon, bij het invullen en overhandigen van het fysieke contactformulier, wanneer u bepaalde gegevens aan ons overmaakt teneinde uw dossier te kunnen behartigen:

Concreet gaat het om de volgende doeleinden (niet-limitatief):

 • De optimalisatie van de werking van onze website
 • De optimalisatie van onze dienstverlening
 • Optimalisatie van communicatie naar de klant.
 • Beheer van betwistingen, voeren van eigen geschillen en geschillen van cliënten
 • Beheer van klanten- en leveranciersadministratie en facturatie;
 • Verwerking gegevens sollicitanten, prospecten, ondersteuners, onderaannemers;
 • De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
 • De controle van de hoedanigheid van uw “onderneming”;
 • De controle van uw kredietwaardigheid of die van uw onderneming,
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website;

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

 • Prospectie en direct marketing [wijzigen/aanvullen waar nodig] : Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Talo Advocaten uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Talo Advocaten en haar diensten. Talo Advocaten kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Talo Advocaten bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis.
 • Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Talo Advocaten uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Talo Advocaten zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
 • Duur van de verwerking: De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U en rekening houdende met de wettelijke verplichting om dossiers 5 jaar te bewaren.

6. Rechtsgronden verwerking

De gegevens worden verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Uw toestemming, zowel voor wat betreft het bezoek aan de website, als voor wat betreft de persoonsgegevens die via hogervermelde kanalen door u worden meegedeeld;
 • Uw contractuele relatie met Talo Advocaten, van zodra u van onze diensten gebruik maakt;
 • Onze legitieme belangen:

7. Uw rechten

 • Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van Uw persoonsgegevens maken. U heeft eveneens het recht op een kopij van de verwerkte gegevens.
 • Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Talo Advocaten. Daarnaast heeft U, na mededeling van uw persoonsgegevens en toestemming om deze te gebruiken, steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij niet-mededeling, verzoek tot beperking of verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet of moeilijker leverbaar zijn.
 • Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. U erkent dat bij verzet tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens, bepaalde diensten niet of moeilijker leverbaar zijn.
 • Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.
 • Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.
 • Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@taloadvocaten.be, per post naar Talo Advocaten, Amerikalei 79 bus 301, 2000 Antwerpen of door gebruik te maken van het onderdeel taloadvocaten.be/contact op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.
 • Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
 • Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel : +32 (0)2 274 48 00 Fax : +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen. Wij verzoeken u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen, voordat u zich bij de toezichthouder meldt.

8. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 • Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, met uitzondering van de gevallen in art. 9, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of in geval van de mededeling van deze gegevens aan onze externe technische dienstverleners en/of medewerkers voor de goede werking van onze website.
 • Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de onbedoelde vernietiging, het verlies, misbruik, de vervalsing, de toevallige of opzettelijke manipulatie, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
 • In geen geval kan Talo Advocaten aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
 • U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

9. Toegang door derden

 • Wij zullen geen Persoonsgegevens overdragen aan derden die zich buiten de Europese Unie bevinden, behoudens naar onderaannemers of medewerkers die de gegevens bewaren op servers in de Verenigde Staten, zich verbonden hebben onder het “Privacy Shield” of volgens de Standaard Contractbepalingen van de Europese Commissie en daarbij een adequaat niveau van beveiliging bieden voor de verwerking van Persoonsgegevens.
 • Wij zullen voorts geen Persoonsgegevens overdragen aan andere partijen die zich binnen de Europese Unie bevinden dan met uw toestemming, tenzij:
 • de doorgifte noodzakelijk is om Verbonden Vennootschappen, medewerkers, dienstverleners, agenten of onderaannemers toe te laten hun diensten te verlenen of een taak te vervullen in onze opdracht; of
 • dit wettelijk verplicht is.

Zonder exhaustief te zijn, dragen wij uw Persoonsgegevens over aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • Medewerkers;
 • IT-leveranciers;
 • accountants;
 • overheidsinstanties;
 • deskundigen/experts;
 • gerechtsdeurwaarders;
 • rechtbanken;
 • notarissen;
 • rechtsbijstandverzekeraars;

 

 • Doorgifte aan derden bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Talo Advocaten, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Talo Advocaten failliet gaat: Bij zulke gebeurtenis kan dit betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Talo Advocaten geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Talo Advocaten zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Talo Advocaten zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
 • Wij zullen alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de derden die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, deze uitsluitend verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wettelijke verplichtingen onder de Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming 2016/679.

10. Cookies

 • Het surfen op onze website kan de installatie van cookies op uw computer tot gevolg hebben.

In deze privacyverklaring wordt een korte uiteenzetting gegeven over het gebruik van cookies bij het bezoek van onze website en op welke wijze u hiervoor uw toestemming kan geven en terug intrekken. Voor een uitgebreide uiteenzetting werd een verklaring omtrent cookies opgesteld, die u kan raadplegen door op deze link te klikken, die u tevens onderaan deze website kan terugvinden.

 • Waarom gebruiken we cookies? Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om uw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten.
 • De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: Functionele cookies, niet-functionele (analytische) cookies en derdepartijcookies (marketing-cookies). Voor een uitgebreide en gedetailleerde opsomming verwijzen wij hiervoor naar onze cookieverklaring.

Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddelijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen.

 • Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om uw toestemming om niet-noodzakelijke cookies te aanvaarden. Hierbij zal aan u de keuze worden geboden om alle cookies te aanvaarden, dan wel enkel voor het gebruik van bepaalde types cookies uw toestemming te geven.

Zoals vermeld in de cookieverklaring kan u de toestemming die u aan ons verleend heeft om niet-functionele cookies te plaatsen steeds beheren of intrekken. U kan dit doen door te klikken op deze link , die u tevens in de cookieverklaring kan terugvinden.

 • U kan de installatie van bepaalde cookies op uw computer weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen; dit kan wel de toegang tot bepaalde diensten van de website in de weg staan. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring.

11. Varia

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

12. Nog vragen?

 • Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail via info@taloadvocaten.be per post naar Talo Advocaten, Amerikalei 79, 2000 Antwerpen, of via het contact formulier op de Website http://www.taloadvocaten.be/contact/). Telefonisch zijn wij steeds bereikbaar op het nummer 03/612.57.60.

 

Onze drie basisprincipes

Ontmoet het team

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

Wat anderen zeggen over Talo Advocaten

Lynn Mertens
Lynn Mertens
16:15 27 Dec 22
Very helpful and customer friendly with direct response to all my questions result. Very satisfied, highly recommended.
sacha hendrickx
sacha hendrickx
17:06 28 Nov 22
Very good, professional and honest advice.
Annelies Frison
Annelies Frison
02:17 02 Sep 22
Immediate and correct help.
Stijn Coppejans
Stijn Coppejans
07:20 16 Aug 22
Professional and ambitious agency.
Gary Michiels
Gary Michiels
08:00 10 Sep 21
Zeer vakkundig & klantgericht. Bereid om te luisteren naar de cliënt, maar met behoud van hun vakkennis en specialisatie. Hierdoor wordt steeds gezocht naar de beste oplossing!
Leroy Jatta
Leroy Jatta
09:57 23 Jul 21
Tumps up! Talo Adv. My favorite Lawyer Glaston Devia. Words can say or explain how grateful i am to him.He is indeed the best of all... He is very friendly, very professional with his works and above all knows how to give accurate and clear fact to defend his clients.If anyone, needs a good lawyer, and professional advisor... Should kindly turn to him.He will never let you down! I wish all lawyers are like him. Like justice will be the order of the day! May God Jehovah almighty bless you! Mr Divia Glaston 👋🙏✌️👍I'm really grateful for everything 🙌👋👋👋👋👍👍👍from Sunita Taylor

Bekijk alle reviews
Schrijf zelf een review

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 

 

© 2024. Talo Advocaten. Privacy statement & cookie policy

Top