Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Privacy Statement & Cookie Policy van Talo Advocaten

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Talo Advocaten BV VOF, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 79 en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer 0685.664.096 (hierna: “Talo Advocaten”).

Lees deze Privacy en Cookie Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website www.siriuslegal.be, door het invullen van één van onze invulformulieren, door het ons contacteren per e-mail/per telefoon, door het overmaken van een vraag/klacht/dossier en door het zich inschrijven op onze nieuwsbrief, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. Talo Advocaten stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is Talo Advocaten.

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres
 • Categorie 2: bij het ons contacteren via één van de invulformulieren op de Website: naam en voornaam, eventueel naam bedrijf en BTW-nummer, adresgegegevens, e-mail evenals andere gegevens die u ons overmaakt in het vrije invulveld
 • Categorie 3: het gebruik maken van onze chatbot: de persoonsgegevens die u zelf doorgeeft;
 • Categorie 4: het ons contacteren per mail/telefoon: uw e-mailadres en/of telefoonnummer evenals de gegevens die u zelf vrijgeeft.
 • Categorie 5: indien u ons een vraag/dossier overmaakt: uw facturatiegegevens en eventuele andere persoonsgegevens die u ons verstrekt teneinde uw dossier te kunnen behartigen.
 • Categorie 6: door cookies (cfr. artikel 8).

2.2. Talo Advocaten kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: a. door gebruik van cookies (zie onderstaand b. tijdens uw gebruik van de Website c. door het ons contacteren met een vraag/dossier/…

2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden: De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Talo Advocaten om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het kunnen beantwoorden van de vraag die u hebt gesteld via één van onze invulformulieren met als rechtsgrond met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang;
 • Categorie 3: het beantwoorden van uw vraag met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang.
 • Categorie 4: het beantwoorden van uw vraag met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming evenals ons gerechtvaardigd belang.
 • Categorie 5: de levering van de dienst evenals de facturatie ervan met als rechtsgrond het verstrekken van een overeenkomst waarom u hebt verzocht. U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing: Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor direct marketing, tenzij U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Talo Advocaten uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Talo Advocaten, haar producten en/of diensten. Talo Advocaten kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Talo Advocaten bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis.

3.3. Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Talo Advocaten, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Talo Advocaten failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Talo Advocaten geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. Talo Advocaten zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat wij uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. Talo Advocaten zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Talo Advocaten uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Talo Advocaten zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Onderneming en U en rekening houdende met de wettelijke verplichting om dossiers 5 jaar te bewaren.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage: U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Talo Advocaten. Daarnaast heeft U steeds het recht om ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet: U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming: Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten: U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@siriuslegal.be, per post naar Talo Advocaten, Bleekstraat 14, 2800 Mechelen of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling: De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 5.8. Recht om klacht in te dienen: U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel Tel : +32 (0)2 274 48 00 Fax : +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Talo Advocaten aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze medewerkers en aangestelden.

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze medewerkers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies? Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Talo Advocaten en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies? Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies: Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies: Functionele cookies / Niet-functionele cookies Indien u vaststelt dat andere cookies via onze website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan onmiddelijk te verwittigen, opdat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies

8.4. Uw toestemming: Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze cookies te aanvaarden. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar info@taloadvocaten.be per post naar Talo Advocaten, Amerikalei 79, 2000 Antwerpen, of door gebruik te maken van het onderdeel contact formulier op de Website.

Onze drie basisprincipes

Ontmoet het team

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

Wat anderen zeggen over Talo Advocaten

Hilde Collier
Hilde Collier
06:17 17 Dec 19
Talo, denkt met u mee als ondernemer!
Véronique Ménart
Véronique Ménart
13:59 13 Nov 19
Heel duidelijk advies en antwoorden .geen rond de pot draai gedoe.correct.heel behulpzaam.zeer vriendelijk.er wordt tijd genomen om naar de case te kijken. Zeer professioneel en cliëntgericht.
Beckers .Naudts
Beckers .Naudts
09:21 14 Oct 19
zeer duidelijk en deskundig advies
Natalie Vantieghem
Natalie Vantieghem
11:34 16 Aug 19
Heel goede ervaring zowel in het verleden als heel recent. De juiste informatie en advies wordt gegeven. Vooral ook de medelevendheid komt voorop.Heel tevreden.
Kim Watts
Kim Watts
07:57 26 Jul 18
Excellent and professional advice. Would highly recommend.
Sofie Verschraegen
Sofie Verschraegen
21:08 13 Jun 18
Zeer vakkundig & klantgericht. Bereid om te luisteren naar de cliënt, maar met behoud van hun vakkennis en specialisatie. Hierdoor wordt steeds gezocht naar de beste oplossing! En dit met het vraagstuk van de cliënt dat hierin primeert.

Bekijk alle reviews
Schrijf zelf een review

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 

 

© 2021. Talo Advocaten. Privacy statement & cookie policy

Top