Talo Advocaten — Amerikalei 79, 2000 Antwerpen — 03/612 57 60info@taloadvocaten.be     NL - FR - EN

Europees bankbeslag: de weg naar vereenvoudiging van de procedure inzake beslag in burgerlijke- en handelszaken

Gepubliceerd op 29/10/2018

De Europese wetgeving sijpelt meer en meer door in de huidige samenleving. Het procesrecht blijft niet achter bij deze trend. De problemen die schuldeisers vroeger ondervonden in gevallen waarbij men over de grenzen heen geldschulden moesten invorderen, zijn sinds de Europese Verordening van 15 mei 2015 betreffende het Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen van de baan (1).

Talo advocaten Europees bankbeslag

Dilatoire schuldenaars kunnen een incasso procedure niet meer ontlopen door hun gelden systematisch te verspreiden over diverse Europese landen.

Toepassingsgebied
De Verordening is van toepassing op grensoverschrijdende situaties. De bankrekening moet worden aangehouden in een andere lidstaat dan waar het verzoek tot beslag wordt ingediend of waar de woonplaats van de schuldeiser gesitueerd is.

Voordelen
Het voordeel van het Europees bevel tot conservatoir beslag is niet te onderschatten.

Eén enkele akte maakt het mogelijk om gelijktijdig het beslag aan te vragen op alle bankrekeningen van de schuldenaar die in verschillende lidstaten aangehouden worden met uitzondering evenwel van het Verenigd Koninkrijk en Denemarken.

De procedure van de European Account Preservation Order (Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen) heeft een aantal voordelen.

Het gaat om een snelrecht procedure waarbij de schuldenaar niet wordt ingelicht en de procedure enkel wordt gevoerd tussen de rechtbank in de lidstaat van de schuldeiser en de schuldeiser. Het verrassingseffect van deze procedure verhindert dat de schuldenaar de gelden gaat verplaatsen, verbergen of verkwisten.

Het is niet vereist dat u precieze details kan geven over de bankrekening die geblokkeerd dient te worden zoals bijvoorbeeld het rekeningnummer als u niet in het bezit bent van deze. De naam van de bank waar de bankrekening aangehouden wordt volstaat. Tot slot, als u eveneens de naam van de bank van de schuldenaar niet kent dan kan u steeds de rechtbank verzoeken om deze informatie in te winnen bij de informatie instantie van de lidstaat van tenuitvoerlegging. Deze informatieprocedure is niet enkel van toepassing wanneer de schuldeiser reeds over een uitvoerbare rechterlijke beslissing beschikt. Het is ook mogelijk wanneer de schuldeiser kan bewijzen dat de informatie dringend moet worden verstrekt omdat de latere inning van de vordering in het gedrang dreigt te komen. Dit zou de financiële situatie van de schuldeiser niet ten goede komen.

Een bijkomend voordeel is dat de hele procedure wordt gevoerd volgens standaardformulieren .

Wanneer is conservatoir beslag mogelijk?
Er zijn twee gevallen waarbij een schuldeiser een bevel tot conservatoir beslag kan verkrijgen. In het eerste geval, de situatie vóór of tijdens elke fase van een door hem in een lidstaat tegen de schuldenaar ingestelde procedure betreffende het bodemgeschil, zolang geen rechterlijke beslissing is gegeven of geen gerechtelijke schikking is goedgekeurd of getroffen.

Wat betekent dit concreet: Na de opstart van een incasso procedure kan ik als schuldeiser dus beslag laten leggen.

In het tweede geval nadat de schuldeiser in een lidstaat een rechterlijke beslissing, gerechtelijke schikking of authentieke akte heeft verkregen op grond waarvan de schuldenaar de vordering moet voldoen.

Wat betekent dit concreet: na het bekomen van een titel/vonnis kan ik als schuldeiser eveneens Europees bankbeslag laten leggen.

Het verzoek tot een Europees bevel tot conservatoir beslag moet aan een aantal vereisten voldoen. De schuldeiser dient aan te tonen dat de toekomstige inning van zijn vordering in gevaar dreigt te komen. In geval er nog geen rechterlijke beslissing voor handen is, dient de schuldeiser aan te tonen dat hij de procedure van het bodemgeschil tegen de schuldenaar naar alle waarschijnlijkheid zal winnen. Eveneens is de schuldeiser mogelijks verplicht om een financiële zekerheid te stellen. De financiële zekerheid strekt tot het dekken tot eventuele schade die de schuldenaar zou lijden als gevolg van het beslag.

Indien U meer informatie wenst omtrent deze procedure, staat het U vrij ons kantoor te contacteren.

Geschreven door Mter. Michiels en Mter. De Clercq.

(1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32014R0655.

Bij Talo Advocaten beschikken we over een team dat gespecialiseerd is in:

Uw juridische partner

We zijn graag uw informele juridische vertrouwenspersoon én uw vasthoudende, zakelijke raadsman voor de rechtbank.

U kunt bij ons terecht voor advies, bijstand en verdediging in al uw juridische kwesties. Hieronder vindt u een greep uit onze specialisaties. Vindt u het juridische domein van uw vraag niet terug? Aarzel dan niet om met ons contact te nemen. Wij helpen u graag verder of geven verduidelijking.

 

Trots lid van LINET Lawyers International Team

 
Top